мэдээ мэдээлэл

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 16.1.12, 24.6, 24.7 заалт /орон сууц , сургалтын төлбөр /-ийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдэлсэн 1448 иргэдэд 649.8 сая.төгрөгийг буцаан олгохоос 4-р сард Хэрлэн , Бор-Өндөр сумдын нийт 804 иргэний 403.2 сая. төгрөг буюу 55.5 хувийг олгоод байна . Бусад сумдын 644 иргэнд буцаан олгох 246.5 сая. төгрөгийг 5 дугаар сард олгохоор Санхүү тєрийн сангаас шийдвэрлэсэн. 2018 онд ХХОАТ-ын дагуу татварын хєнгєлєлт, чєлєєлєлт эдлэх иргэдийн буцаан олгох дүнг ангилвал: сургалтын тєлбєрийн хєнгєлєлтийг 692 иргэнд буюу 164.9 сая тєгрєгийг, орон сууцны чєлєєлєлтийг 756 иргэнд буюу 484.8 сая тєгрєгийг буцаан олгоно.

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 16.1.12, 24.6, 24.7 заалт /орон сууц , сургалтын төлбөр /-ийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдэлсэн 1448 иргэдэд 649.8 сая.төгрөгийг буцаан олгохоос 4-р сард Хэрлэн , Бор-Өндөр сумдын нийт 804 иргэний 403.2 сая. төгрөг буюу 55.5 хувийг олгоод байна . Бусад сумдын 644 иргэнд буцаан олгох 246.5 сая. төгрөгийг 5 дугаар сард олгохоор Санхүү тєрийн сангаас шийдвэрлэсэн. 2018 онд ХХОАТ-ын дагуу татварын хєнгєлєлт, чєлєєлєлт эдлэх иргэдийн буцаан олгох дүнг ангилвал: сургалтын тєлбєрийн хєнгєлєлтийг 692 иргэнд буюу 164.9 сая тєгрєгийг, орон сууцны чєлєєлєлтийг 756 иргэнд буюу 484.8 сая тєгрєгийг буцаан олгоно.

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл