мэдээ мэдээлэл

Татварын хэлтсийн даргын 2019.10.04-ний өдрийн “Хэнтий аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийх удирдамж”-ийн дагуу Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээдийн ажлын байранд Шинэчилэн батлагдсан татварын хууль тогтоож, Хог хаягдал тээвэрлэх зардал, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг танилцуулж, НӨАТУС-ын төлбөрийн баримт олгож байгаа эсэх дээр хяналт тавьж ажиллаж байна

Татварын хэлтсийн даргын 2019.10.04-ний өдрийн “Хэнтий аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийх удирдамж”-ийн дагуу Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээдийн ажлын байранд Шинэчилэн батлагдсан татварын хууль тогтоож, Хог хаягдал тээвэрлэх зардал, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг танилцуулж, НӨАТУС-ын төлбөрийн баримт олгож байгаа эсэх дээр хяналт тавьж ажиллаж байна

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл