мэдээ мэдээлэл

Хэнтий аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийх удирдамж”-ийн дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 21 нээс 10 дугаар сарын 30 ныг хїртэл хугацаанд Тус аймгийн Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 80 бизнес эрхлэгч хувь хүн, 93 хуулийн этгээдийн ажлын байранд нь биечлэн очиж шинэчилэн батлагдсан татварын хууль , Хог хаягдал тээвэрлэх зардал, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг танилцуулж, татвар тєлєгчийн бїртгэл, татварын хамрагдалт, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн хэрэгжилт болон И-баримтын системд холбогдсон эсэхийг газар дээр шалган заавар, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. 📷

Хэнтий аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийх удирдамж”-ийн дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 21 нээс 10 дугаар сарын 30 ныг хїртэл хугацаанд Тус аймгийн Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 80 бизнес эрхлэгч хувь хүн, 93 хуулийн этгээдийн ажлын байранд нь биечлэн очиж шинэчилэн батлагдсан татварын хууль , Хог хаягдал тээвэрлэх зардал, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг танилцуулж, татвар тєлєгчийн бїртгэл, татварын хамрагдалт, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн хэрэгжилт болон И-баримтын системд холбогдсон эсэхийг газар дээр шалган заавар, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. 📷

Бүгдийг унших

Холбоотой мэдээлэл