Татвар тушаах данс

Хэнтий аймгийн татварын албаны арилжааны банкинд байрших татварын орлогын дансны судалгаа
Банк Дансны эзэмшигчийн нэр Банкин дахь татварын орлогын
Дансны нэр Дансны дугаар
ХААН банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. ААНОАТ 5959089223
ХААН банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. НӨАТ 5959089234
ХААН банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. Оршин суугч бусын НӨАТ 5959089245
ХААН банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. АМНАТ 5959089256
ХААН банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. Өсөн нэмэгдэх АМНАТ 5959089267
ХААН банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. Автын АБТ 5959089278
ХААН банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. Нүүрсний АБТ 5959089289
ХААН банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. Томоохон эх үүсвэрийнАБТ 5959089290
Төрийн банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. УТХ-АТҮТ 250000393468
Төрийн банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. УТХ-Улсын бүртгэл 250000112762
Төрийн банк Хэнтий аймгийн ТХ Хэ. УТХ-Шүүх 250000393476
Хэнтий аймгийн төрийн сангийн татварын орлогын данс
Банк Дансны нэр Дансны дугаар
Төрийн сан Хэ.Суутган-1 100180000901
Төрийн сан Хэ.ҮХЭХАТ 100180000921
Төрийн сан Хэ.АТБӨЯХАТ 100180000931
Төрийн сан Хэ.Улсын тэмдэгтийн хураамж 100180000941
Төрийн сан Хэ.Газрын төлбөр 100180000943
Төрийн сан Хэ.Ус ашигласны төлбөр 100180000944
Төрийн сан Хэ.Хүү торгуулийн орлого 100180000952
Төрийн сан Хэ.Бусад нэр заагдаагүй орлого 100180000955
Төрийн сан Хэ.МХГазар – орлого 100180000982
Төрийн сан Хэ.ЦХ-н хүү торгуулийн орлого 100180000985