Захиргааны тасаг

Захиргааны тасгийн дарга, татварын улсын ахлах байцаагч Д.Баттунгалаг
Хуулийн мэргэлжилтэн Б.Наранчимэг
Бичиг хэрэг С.Баярсайхан
Үйлчлэгч С.Мөнхтуяа
Жолооч Б.Эрийн товч
  • Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, ажлын цаг ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалт хийх, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, өвчтэй, чөлөөтэй, ажил тасалсан эсэхэд хяналт тавих, тайлагнах, мэдээлэх,
  • Ирсэн, явсан албан бичгийг бүртгэх, хариуцсан албан тушаалтанд хүргүүлэх, хариутай албан бичгийн хугацаанд хяналт тавьж ажиллах, холбогдох мэдээ тайланг гаргах ажлыг харилцан ажиллах,
  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх явцад гарч буй зөрчилтэй, маргаантай зүйл заалтыг өөрчлөх, боловсронгуй болгох, хийдэл давхардлыг арилгах зорилгоор хуулийн нэмэлт өөрчлөлтйин санал төсөл боловсруулах, дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх,
  • Архидан согтуурахтай тэмцэх, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах,
  • Хууль хяналтын байгууллага шүүх ,Прокурор, Цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албатай хуулийн хүрээнд хамтран ажиллах,
  • Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх,