Татвар төлөгчтэй харилцах тасаг

ТАТВАР  ТӨЛӨГЧТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТАСАГ

Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга,  Татварын улсын ахлах байцаагч  Д.Хэрлэнчимэг  , Татварын улсын байцаагч  Д.Идэрбат , Б.Ундрахтуяа, Г.Оюунчимэг нарын бүрэлдхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Манай ТТХТ чиг їїргийнхээ дагуу дараах їйлчилгээг татвар тєлєгчдєд їзїїлж ажилладаг.   Їїнд:

  • Татвар тєлєгчдийг шинээр бїртгэх, хасах нэмэлт өөрчлөлт хийх мэдээллийн сан їїсгэх,татвар төлөгчийн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын   гэрчилгээ олгох, хураах
  • Шинээр бүртгэгдсэн татвар төлөгчид хувийн хэрэг нээх , татвар тєлєгчдийн хувийн хэрэгт баяжилт хийх
  • Татварын тайлан ирүүлбэл зохих татвар төлөгчийг тодорхойлон , сар, улирал, хагас, жилийн тайлангийн ирцийг хангуулах , татварын тайланг хугацаанд нь ирүүлээгүй татвар төлөгчтэй хариуцлага тооцох
  • Татварын тайланд боловсруулалт хийх  , зєрчилтэй тайлангийн тоог бууруулж ажиллах
  • Татвар тєлєгчдєд татварын хуулийн талаар заавар, зєвлєгєє єгєх
  • Татвар төлөгчдөд сургалт, сурталчилгаа хийх , судалгаа хийх
  • ХХОАТ-ын 16.1.12, 6, 24.7 дїгээр зїйлд заасны дагуу татварын хєнгєлєлт, чєлєєлєлт эдлэх иргэдийн материалыг шалгаж хїлээн авч баталгаажуулах
  • Иргэдэд Е баримтын талаар заавар зөвлөгөө өгөх
  • Татвар төлөгчдөд мэдээллийн сангаас лавлагаа тодорхойлолтыг цахимаар гаргаж өгөх

Манай тасгийн үйл ажиллагаа нь татвар төлөгчдийг дэмжих, шаардлагатай мэдээлэлээр хангах , татвар төлөгчдөд зөвлөгөө өгөх, татварын бүх талын  үйлчилгээ үзүүлнэ.