Эрсдэл статистикийн тасаг

Тус тасаг нь бүртгэл мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг хангуулах, ашиглалт, баяжилтанд хяналт тавих, Татварын хуулийн хэрэгжилтийн байдалд эрсдэлд суурилсан ангилал тогтоож, эрсдэлийн шийдвэрлэх тєлєвлєгєє боловсруулан хэрэгжїїлэх, эрсдэлийн судалгаа шинжилгээ хийх, эрсдэлийн болон хөндлөнгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнийг ашиглах, хадгалах, статистик судалгаа хийж удирдлагыг мэдээллээр хангах, инженер, техник, технологийн ашиглалтыг хариуцан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тасгийн дарга Татварын Улсын Ахлах байцаагч Г.Энх-Амгалан ажиллаж байна.