Татварын хяналт шалгалтын тасаг

Татварын хяналт шалгалтын тасгийн даргаар ТУАБ, Татварын зєвлєх С.Ихбаяр, тасгийн байцаагчдаар ТУБ Г.Баянзул, ТУБ  Г.Баярцогт нар ажиллаж байна.

ТХШТасаг нь татвар тєлєгчдєд татварын хууль тогтоомжийн болон нягтлан бодох бїртгэлийн хууль тогтоомжийн талаар зєвлєгєє єгєх, “Х”, “Алдагдалтай” тайлан гаргасан аж ахуйн нэгжийн їйл ажиллагаанд стандартын дагуу нотлох шалгалт хийх, татварын єр барагдуулах, татвар тєлєхєєс зайлсхийх явдлыг илрїїлж таслан зогсоох , далд эдийн засагтай тэмцэж, шалгалтаар илэрсэн зєрчилд хуулийн дагуу хариуцлага хїлээлгэх, хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулах, зэрэг їндсэн чиг їїрэгтэй ажилладаг.

ААНБ-уудыг  эрсдэлд суурилсан їнэлгээний дагуу сонгон татварын  хяналт шалгалтанд хамруулдаг.

2017 онд 100 аж ахуйн нэгж, байгууллагад  татварын хяналт шалгалт болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын баталгаажуулах шалгалт хийж, 971.8 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж, актаар 141.2 сая төгрөгийн нөхөн татвар, торгууль, алданги, хүүгийн төлбөр ногдуулан  ажилласан.

Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас  нийт 205 хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулан, мэдээллийн нэгдсэн системд бүртгэсэн.